सोमवार, ४ मार्च, २०१३

आभाळ

आभाळ इथपासून तिथपर्यंत
एका खिडकीत मावत नाही,
ज्याला त्याला वाटत असत:
आपल्या खिडकीतल तेवढच सच्च !
आपली खिडकी सोडत नाही,
दुसऱ्या खिडकीत जात नाही …

खिडकी असते भिंतींमध्ये
भिंत उभी मनामध्ये 
मन वसते माणसामध्ये
माणस सारी घरामध्ये 
घराभोवती पुन्हा भिंती
भिंतीमध्ये असते खिडकी
खिडकी मधला आभाळ तुकडा
थोडा सरळ, थोडा वाकडा  !

कधी कळणार
तुकडा म्हणजे आभाळ नाही ?

आभाळाच्या गोष्टी करायला
'तुझ माझ' सोडून, अख्ख्या
आभाळाला भिडायला हवं
भिंती मोडून किंवा घर सोडून
सरळ आभाळाखाली यायला हवं

येशील?- श्रीधर जहागिरदार
५-३-२०१३

४ टिप्पण्या: