बुधवार, ६ सप्टेंबर, २०१७

ऐतिहासिक
मी त्याला विचारले:
त्याच्या अंगणात सडा पडलेल्या
नाजूक पारिजातकाच्या फुलांना
त्वेषाने पायी तुडवण्याचे कारण ... 

फुलांवर थुंकत तो उत्तरला :
ह्याची मुळे शेजारच्या अंगणात 
खोल रुजलीत ;
आणि त्यांच्याशी आमची 
ऐतिहासिक दुश्मनी आहे !!

- श्रीधर जहागिरदार