सोमवार, ६ ऑगस्ट, २०१८

ते खरे ...

हे खरे की ते खरे?
खोल बोचे, ते खरे ...
आश्रयाला घर जरी
भय तिचे असते खरे ...
भूक जेंव्हा जाळते
भान हे सुटते खरे...
भुर्र होती पाखरे
झाड मग थकते खरे !
हो म्हणू की.. नो तिला?
नेहमी चुकते खरे !!
मोगरा हसतो जरी
रात्र रडते ते खरे...
- श्रीधर जहागिरदार