रविवार, १२ एप्रिल, २०१५

मी खरा …वाटलो जोषात होतो
पण खरा कोषात होतो

साधले काहीच नाही
फक्त मी घोषात होतो

जोडली माया किती मी  
पण कधी तोषात होतो?

प्रेम भक्ती वाटताना
अंतरी रोषात होतो

आरशाचा दोष नाही
मी खरा गोषात होतो

- श्रीधर जहागिरदार
१२-०४-२०१५