रविवार, १२ नोव्हेंबर, २०१७

अखेर


वीसेक  हिरवीगार रानं 
पाच पंचवीस खळाळत्या  नद्या 
सातेक लहान मोठे डोंगर 
पार करून अखेर पोहोचलो 
अमर्याद वाळवंटात ... 

तिथे पाहिला  एक पारदर्शक विदूषक 
सूर्याच्या सावलीत, नृत्यमग्न झालेला ... 

माझ्या कोरड्या जिभेवर त्याने टाकले 
चार थेंब डोळ्यातले 
आणि भाजलेल्या वाळूचे चटके चुकवताना 
मीही दिसू लागलो नृत्यमग्न  , 
आणि पारदर्शक ... 

मृगजळाचा  साक्षात्कार झाल्यासारखा !

- श्रीधर जहागिरदार